top of page

O Projekcie | About the Project

*Strona zaprojektowana na komputery stacjonarne; wersja mobilna w przygotowaniu*
*Website designed for desktop; mobile version forthcoming*

Witam! Nazywam się Hannah i jestem lesbijką, poetką, pisarką, i badaczką. Mieszkam w Montrealu w Kanadzie, ale moja rodzina pochodzi z Polski, więc przyjechałam tu na lato, aby uczyć się i pisać o LGBTQ+ polskich doświadczeniach.

Dlaczego to robię?

Jako queer córka polskich imigrantów w pierwszym pokoleniu mam świadomość tego, jakie mam szczęście mieszkać w stosunkowo bezpiecznym i akceptującym mieście takim jak Montreal, i co to oznacza dla mojej możliwości bycia „out” i do ekspresji tego kim jestem poprzez wyraźnie queer sztukę. Czuję się związana z Polską, w dużej mierze dzięki mojej ukochanej babci (którą często odwiedzam), oraz przez poczucie solidarności z LGBTQ+ ludźmi w Polsce. Chcę nagłośnić sytuację, z jaką boryka się LGBTQ+ społeczność w Polsce, a także tworzyć sensowne i przystępne dla queer pisarstwo o queer.

Moja własna poezja celebruje życie, miłość, przyjaźń i więź – dla mnie może powstrzymać mój ból, a jednocześnie pozwala mi wyrazić przyjemność i radość. Pisanie może uchwycić niuanse złożonego uczucia i relacyjności oraz zapewnić każdemu czytelnikowi przestrzeń do intymnej i subiektywnej identyfikacji. Szukałam siebie w literaturze, filmie, i muzyce i pragnęłam więcej queerowej reprezentacji w mediach, które konsumowałam jako dziecko. Im więcej LGBTQ+ sztuki, tym łatwiejsze stają się poszukiwania, a mniej młodych queer ludzi będzie czuło się samotnie na tym świecie.

Co to będzie?

Poszukuję LGBTQ+ polskiej młodzieży (w każdym wieku!), która chętnie odpowie na kilka luźnych pytań i/lub dobrowolnie podzieli się krótkimi narracjami ze swoich przeżyć i doświadczeń. Jeśli chcesz wziąć udział, możesz to zrobić na następnej stronie (anonimowo lub pod pseudonimem, jeśli wolisz).

Narracje, które zbieram, nadają kontekst temu co robię i ukazują Polską rzeczywistość LGBTQ+. Celem tej wiedzy nie jest kradzież i/lub przeadresowanie doświadczeń innych ludzi na moje własne, ale odczytanie ich własnymi słowami i zebranie jak największej liczby różnych perspektyw. Uczestnicy mogą wyrazić zgodę lub odmówić zgody na bezpośrednie cytowanie; jeśli zechcą podać swoje nazwisko, otrzymają podziękowanie i odpowiednie odniesienie w tekście. W tym zakresie inspiruję się takimi źródłami jak Queering the Map, które funkcjonują jako żywe archiwa queerowych doświadczeń i afektywnej geografii, zlokalizowane w określonych przestrzeniach.

Chociaż piszę głównie po angielsku (nauczyłam się polskiego rozmawiając z babcią), mam nadzieję przetłumaczyć moje prace we współpracy z jednym lub kilkoma LGBTQ+ polskimi autorami, aby były dostępne w formie drukowanej i online.

Hello! Welcome. My name is Hannah and I’m a lesbian poet, writer, and researcher. I live in Montreal, Canada, but my family is originally from Poland, so I’ve come here for the summer to learn and write about the queer Polish experience.

Why am I doing this?

As a queer, first-generation daughter of Polish immigrants, I’m aware of how lucky I am to live in a relatively safe and accepting city like Montreal, and what that means for my ability to be “out” and to make visibly queer art. I feel connected to Poland, largely through my beloved grandmother (whom I often visit), and because of my feeling of solidarity with LGBTQ+ people in Poland. I want to bring awareness to the situation of queer communities in Poland, as well as create meaningful and accessible writing for queer people, about queer people.

My own poetry celebrates life, love, friendship, and connection—for me, it can hold my pain, while also allowing me to express my pleasure and delight. Writing can capture nuances of complex feeling and relationality, and offer a space for each reader to identify intimately and subjectively. I used to search for myself in literature, film, and music, and I craved more queer representation in the media I was consuming as a child. The more queer art there is, the easier the search becomes, and the less young queers will feel alone in this world.

What will this become?

I’m searching for queer Polish youth (of any age!) who are willing to answer a few loose questions, and/or provide voluntary anecdotes of their lived experience. Should you wish to participate, you can do so on the next page (this can be done anonymously or under a pseudonym if you prefer). 

The anecdotes I collect will give context to my research creation and allow me to communicate something truthful and nuanced about queer Polish reality. The purpose of these anecdotes is not to steal and/or repurpose other peoples’ experiences as my own, but to read peoples’ experiences in their own words, and to gather as many varied perspectives as possible. Participants can give consent or withhold consent to be quoted directly, and will receive proper credit should they wish to provide their names. To this extent, I am inspired by resources such as Queering the Map, which function as living archives of queer experience and affective geography, located in particular spaces.

While I mostly write in English (I learned Polish by speaking with my grandma), I hope to translate my work in collaboration with one or more queer Polish writers, to be made available in print and online.

Jeśli znasz kogoś, kto byłby zainteresowany podzieleniem się swoimi doświadczeniami, proszę o rozpowszechnienie informacji! Bardzo dziękuję. Życzę ci dużo miłości.

If you know of anyone who would be interested in sharing, please spread the word! Thank you so much. Wishing you all the love.

bottom of page